Bepalings

Die gebruik van hierdie webwerf (hierdie “webwerf”) is onderhewig aan die bepalings en voorwaardes wat hier gestel word. Gebruik van hierdie webwerf maak instemming deur jou, die gebruiker, uit dat jou gebruik deur hierdie diensbepalings gereël word. Wanneer jy spesifieke dienste op hierdie webwerf gebruik, mag jy dalk daarby aan bykomende bepalings, riglyne of reëls onderhewig wees wat op sodanige dienste van toepassing is soos dit van tyd tot tyd geplaas mag word.

Eienaarskap van kopieregte/Beperkings op gebruik

Die werke van outeurskap wat hierdie webwerf bevat, waaronder onder meer alle ontwerpe, teks en beelde, behoort aan PAREXEL International Corporation (“PAREXEL”) of lisensieerders daarvan, tensy soos uitdruklik andersins gestel word. Die totale inhoud van hierdie webwerf word deur Amerikaanse en wêreldwye kopieregwetgewing en verdragbepalings beskerm. In ooreenstemming met hierdie bepalings, tensy soos hier gestel word, mag jy en ander gebruikers van die webwerf nie:

• Sonder PAREXEL se uitdruklike geskrewe toestemming enige materiaal van hierdie webwerf anders as deel van hierdie webwerf kopieer, reproduseer, wysig, gebruik, herpubliseer, oplaai, plaas, oordra, versprei of op enige manier benut nie.

• Sonder PAREXEL se uitdruklike geskrewe toestemming PAREXEL se handelsmerke, name of logo’s wat op hierdie webwerf verskyn op enige manier kopieer, wysig of vertoon nie.

• Sonder PAREXEL se uitdruklike geskrewe toestemming enige van die bladsye, teks, beelde of ander inhoud van hierdie webwerf herlewer deur “raming”-tegnologie aan te wend nie.

Waar ’n kenmerk van hierdie webwerf gekonfigureer is om die aflaai van spesifieke materiaal of inhoud moontlik te maak, mag jy een afskrif van sodanige materiaal of inhoud na ’n enkele rekenaar aflaai slegs vir jou persoonlike, niekommersiële gebruik, op voorwaarde dat jy (a) alle kopiereg- en ander eienaarskennisgewings ongeskonde hou, (b) geen wysigings tot die materiaal of inhoud aanbring nie en (c) nie die materiaal of inhoud op ’n wyse aanwend wat ’n assosiasie met enige van PAREXEL se produkte, dienste of handelsname suggereer nie. Enige kommersiële gebruik, “her-e-pos”, of hoëvolume- of geoutomatiseerde gebruik van hierdie webwerf is verbode. Jy moet alle kopieregkennisgewings, -inligting of -beperkings gehoorsaam wat deur enige materiaal of inhoud bevat word of daaraan aangeheg is. Niks hierin vervat mag geag word as dat dit enige lisensie of reg ingevolge enige intellektuele-eiendomsreg van PAREXEL toeken behalwe soos uitdruklik hier toegestaan word nie. Enige voorlegging wat deur hierdie webwerf gemaak word, word die eksklusiewe eiendom van PAREXEL.

Vrywaring; Geen waarborg nie

Die feitelike inligting wat hierdie webwerf bevat, word verkry van bronne wat vermoedelik betroubaar en akkuraat is. PAREXEL lewer geen waarborg, uitdruklik of geïmpliseer, oor die betroubaarheid, akkuraatheid, tydigheid of volledigheid van daardie inligting nie en is nie verantwoordelik vir enige foute of weglatings daarin nie, hetsy dit deur die bron van die inligting of PAREXEL veroorsaak is. Alle feitelike en ander inligting, menings, materiale (waaronder enige materiale wat per aflaai verskaf word), produkte, sagteware of dienste waartoe toegang deur hierdie webwerf verkry kan word, word verskaf op ’n “voetstootse” basis sonder waarborg van enige aard en, sonder om die algemeenheid van die voorafgaande te beperk, ENIGE EN ALLE WAARBORGE VAN AKKURAATHEID, NIE-OORTREDING, VERHANDELBAARHEID EN TOEPASLIKHEID VIR ENIGE SPESIFIEKE DOEL WORD SPESIFIEK ONTKEN. Jy begryp en stem in dat jy alleenlik verantwoordelik is vir enige skade wat die gevolg is van jou gebruik van hierdie webwerf, waaronder die verlies van dat of skade aan jou rekenaarstelsel. Geen advies of inligting, hetsy oraal of geskrewe, wat deur jou van PAREXEL of deur hierdie webwerf verkry is, skep enige waarborg nie.

Beperking van aanspreeklikheid

JY BEGRYP EN STEM UITDRUKLIK IN DAT NIE PAREXEL OF FILIALE DAARVAN, BEAMPTES, DIREKTEURE, WERKNEMERS, LISENSIEERDERS OF AGENTE AANSPREEKLIK SAL WEES VIR ENIGE INKOMSTEVERLIESE OF ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, TOEVALLIGE, SPESIALE, GEVOLGLIKE, KOMPENSERENDE OF BESTRAFFENDE SKADEVERGOEDING NIE, WAARONDER ONDER MEER SKADEVERGOEDING VIR VERLIES AAN WELWILLENDHEID, ONDERBREKING VAN SAKEBEDRYWIGHEDE, GEBRUIK, DATA OF ANDER ONTASBARE VERLIESE, SELFS INDIEN PAREXEL, FILIALE DAARVAN, BEAMPTES, DIREKTEURE, WERKNEMERS, LISENSIEERDERS OF AGENTE OOR DIE MOONTLIKHEID VAN SODANIGE SKADEVERGOEDING INGELIG IS, WAT DIE GEVOLG IS VAN DIE GEBRUIK VAN HIERDIE WEBWERF OF ONVERMOË OM DIT TE GEBRUIK, OF ENIGE ANDER SAAK WAT MET HIERDIE WEBWERF VERBAND HOU. AANGESIEN SOMMIGE JURISDIKSIES NIE DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN SEKERE KATEGORIEË SKADEVERGOEDING TOELAAT NIE, MAG DIE BOSTAANDE BEPERKING DALK NIE OP JOU VAN TOEPASSING WEES NIE. IN SODANIGE JURISDIKSIES IS HIERDIE BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID VAN TOEPASSING TOT DIE VOLLE MATE WAARIN WETGEWING VAN SODANIGE JURISDIKSIE DIT TOELAAT.

Skakeling/Advertering

Jy mag dalk deur hiperteks of ander rekenaarskakels toegang tot derdepartywebwerwe verkry wat nie met PAREXEL of filiale daarvan verband hou of deur hulle onderhou word nie. Skakels na derdepartywebwerwe impliseer nie vennootskappe, sakeverhoudings of affiliasies met sodanige derde partye nie en PAREXEL aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud daarvan nie, ongeag of die skakel deur PAREXEL of filiale daarvan, of ’n derde party verskaf word. Geen oordeel of waarborg word gelewer oor die akkuraatheid, tydigheid of geskiktheid van die inhoud van enige derdepartywebwerf waarna hierdie webwerf dalk mag skakel nie, waaronder inligting op sodanige ander webwerf wat met PAREXEL verband hou. Deur toegang tot ander webwerwe te verskaf onderskryf PAREXEL nie die produkte en dienste wat deur enige ander webwerf se borgorganisasie verskaf word nie. Ander webwerwe mag dalk ’n skakel na hierdie webwerf insluit; op voorwaarde dat sodanige webwerwe slegs na die tuisblad (www.PAREXEL.com) skakel en dat die skakel en die bladsye wat deur die skakel geaktiveer word nie: (1) jou verhouding met PAREXEL wanvoorstel nie, (2) enige onderskrywing of goedkeuring deur PAREXEL van jou, jou webwerf of jou produkte of dienste impliseer nie, (3) vals of misleidende indrukke oor PAREXEL aanbied nie, (4) die welwillendheid wat geassosieer word met die PAREXEL-naam of -handelsmerke skade berokken nie of (5) “raam”-tegnologie gebruik of op enige manier die visuele aanbieding of voorkoms van enige inhoud op hierdie webwerf verander nie, tensy dit uitdruklik skriftelik deur PAREXEL toegelaat word. Skakeling na ander inhoud binne hierdie webwerf is verbode sonder PAREXEL se uitdruklike geskrewe toestemming.

Privaatheid van inligting en besoekers

Ons erken dat jy ’n belang het in hoe ons inligting oor jou inwin, behou en aanwend. Besoek asseblief ons privaatheidsbeleid vir meer inligting.

Voorraadinligting

Enige voorraadinligting wat op hierdie webwerf verskaf word, is slegs vir inligtingsdoeleindes en is nie vir handelsdoeleindes bedoel nie. Voorraadinligting mag dalk vertraag wees. Die voorraadinligting en enige voorraadgrafieke word deur derdeparty-diensverskaffers voorsien en ons handhaaf en verskaf nie inligting direk aan sodanige verskaffers nie.

Webwerfsekuriteit

Jy word verbied om die sekuriteit van hierdie webwerf te skend of dit te probeer skend, waaronder, sonder beperking, (a) die verkryging van toegang tot data wat jy nie bedoel is om te sien nie of die aanteken op ’n bediener waarvoor jy nie magtiging tot toegang het nie, (b) pogings om die kwesbaarheid van ’n stelsel of netwerk te peil of die verbreking van sekuriteits- of verifiëringsmaatreëls sonder behoorlike magtiging of (c) pogings om by diens aan enige gebruiker, gasheer of netwerk in te meng. Oortredings van stelsel- of netwerksekuriteit mag tot siviele of strafregtelike aanspreeklikheid lei. PAREXEL mag wetstoepassingsowerhede betrek of daarmee saamwerk in die vervolging van gebruikers wat by sulke oortredings betrokke is.

Toepassing van bepalings en voorwaardes

PAREXEL maak nie daarop aanspraak dat inhoud wat verskaf word toepaslik of geskik is vir gebruik op alle liggings nie. Hierdie bepalings en voorwaardes word gereël en geïnterpreteer ingevolge die wette van die gemenebes van Massachusetts, Verenigde State van Amerika, ongeag enige beginsels van regskonflikte. Indien jy ’n regsgeding met betrekking tot hierdie bepalings aangaan, stem jy in om dit slegs in die deelstaat en federale howe aanhangig te maak wat in die gemenebes van Massachusetts geleë is. Indien enige deel van hierdie bepalings en voorwaardes onwettig, nietig of onafdwingbaar is, word daardie deel as skeibaar geag en raak dit nie die geldigheid en afdwingbaarheid van die res van die bepalings nie.

Handelsmerke

“PAREXEL, Your Journey. Our Mission.”, “PAREXEL PACE”, “Right Where You Need Us”, “Perceptive Informatics”, “Perceptive”, “Perceptive MyTrials”, “ClinPhone”, “DataLabs”, “TrialWorks”, “IMPACT”, “Liquent”, “Liquent Insight” en “Technology Aligned” is handelsmerke van PAREXEL International Corporation of filiale daarvan wat in die Verenigde State en ander jurisdiksies geregistreer mag wees. In die mate waarin ’n handelsmerk, diensmerk, naam of log nie op hierdie lys verskyn nie maak sodanige weglating nie ’n afstanddoening van enige aard uit nie en alle intellektuele-eiendomsregte wat PAREXEL of filiale daarvan in enige sodanige handelsmerk, diensmerk, naam of logo gevestig het bly alleenlik by PAREXEL of filiale daarvan.

Amendemente en wysigings

PAREXEL behou die reg om enige tyd en sonder kennisgewing die inligting, dienste en/of inhoud van hierdie webwerf te wysig, waaronder dit wat op loopbaangeleenthede en -voordele betrekking het. Die inligting en materiaal wat hierdie webwerf bevat en hierdie diensvoorwaardes is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. Ons stel voor dat jy hierdie bepalings van tyd tot tyd vir veranderings nagaan. Toegang tot hierdie bepalings kan deur die skakel onderaan ons webwerfbladsye verkry word. Indien jy hierdie webwerf gebruik nadat ons veranderings aan die bepalings geplaas het, aanvaar jy die gewysigde bepalings. PAREXEL behou uitdruklik die reg om enige en alle gebruik van hierdie webwerf te monitor.